Na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů byl vytvořen systém ochrany oznamovatelů. Směrnice o ochraně oznamovatelů se vztahuje na umožnění osobám, které pro Domov vykonávají práci nebo obdobnou činnost (zejm. zaměstnanci) upozornit na neetické a protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít uvnitř organizace Domov pro seniory Ďáblice či poškozování veřejných zájmů a zajištění právní ochrany pro fyzickou osobu, která oznámení učinila, to vše bez obav z postihu a s jistotou, že oznámení bude řádně prošetřeno a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Domov vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Domov nevykonávají následující práci nebo jinou obdobnou činnost:

  1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  2. dobrovolnická činnost,
  3. odborná praxe, stáž

Oznámení těchto osob lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě

  • telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo příslušné osoby určené výlučně pro tyto účely, přičemž o telefonním oznámení bude sepsán protokol, který bude podepsán oznamovatelem (mob. 771 299 337),
  • osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude sepsán protokol, který bude podepsán oznamovatelem. Požádá-li oznamovatel o osobní setkání k podání oznámení, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal,
  • písemně příslušné osobě (volná forma písemného oznámení) poštou na adresu Domova. Takovou zásilku je třeba označit nápisem “Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby” či jiným obdobným textem (“Neotvírat, whistleblowing” ), přičemž zaměstnanci organizace nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě,
  • e-mailem zaslaným na speciální e-mailovou adresu příslušné osoby, užívané výlučně pro účely hlášení oznámení, k níž má přístup pouze příslušná osoba (e-mail: [email protected])

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení je ředitelka Domova pro seniory Ďáblice Mgr. Jana Kuglerová.

Skip to content