Domov pro seniory Ďáblice

Domov pro seniory Ďáblice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29.12.2009. Jsme registrováni jako poskytovatel pobytové sociální služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách registrovanou službu Domov pro seniory, s kapacitou 151 míst a od 1.4.2017 službu Domov se zvláštním režimem, s kapacitou 15 míst.

Zřizovací listina         Registrace sociální služby

Výroční zpráva 2021      Výroční zpráva 2022

 

Naše poslání

Posláním našeho Domova je vytvářet příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří, co nejvíce zachovat soukromí, podpořit soběstačnost a zachovat zvyklosti z klientova běžného života.

Cíle poskytované služby

kvalitně naplňovat sociální službu dle zákona o Sociálních službách č.108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
podporovat sociální začlenění, prevence sociálního vyloučení
modernizovat DS, tak aby odpovídala potřebám, postižením a zásadám, aby byl domov bezpečný, příjemný , rekonstrukce pokojů tak aby mohl zůstat ve svém pokoji i po zhoršení zdravotního stavu
stabilizovat počty zaměstnanců
profesionalizovat zaměstnance, školení v oblasti individuálního plánování
rozšířit aktivity klientů o terapie (canisterapie, arteterapie)
otevřít se veřejnosti, možnost mezigeneračních kontaktů, například Mezi námi, Duhový tandem
rozšířit stáže v oblasti nutriční, sociální
dobrovolnická činnost
zprostředkovat kontakty s veřejností – s umělci, zajímavými osobnostmi, prodejci apod.

Cílová skupina Domova pro seniory

V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku) a nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb.

Sociální služba je určena osobám ve věku od 58 a věková kategorie nově nastupujících klientů je mladší senioři (65-80) a starší senioři (nad 80 let).

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba je určena mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).

Kdy se služba neposkytuje

Domov nepřijímá klienty, pokud:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny
 • nemá volnou kapacitu pro poskytování registrované sociální služby
 • neposkytuje typ a rozsah sociální služby, kterou zájemce potřebuje a vyžaduje
 • zájemce trpí akutním/chronickým infekčním onemocněním
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • zájemce, jehož chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nebo sociálně nepřizpůsobivý

Naše zásady

Základní zásadou poskytované služby je dodržování práv a svobod klientů, ke kterým patří:

 • dbát na důstojnost a jedinečnost každého člověka
 • akceptovat soukromí a intimitu klientů
 • respektovat potřeby a projevy vůle klienta
 • podporovat vztahy s rodinou, příbuznými, blízkými
 • respektovat náboženské vyznání

Zásady zaměřené na kvalitní personální zajištění služby:

 • podporovat týmovou spolupráci a komunikaci
 • rozvíjet empatický přístup
 • podporovat rovnocenný vztah pracovník versus klient
 • vytvářet a respektovat pravidla, aby zajistila kvalitu poskytované péče
 • transparentnost poskytované služby

 

Domov respektuje, dodržuje a rozvíjí základní principy poskytování pobytové sociální služby, tak jak jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto principy jsou rozpracovány ve Standardech kvality a souvisejících materiálech a jsou závazné pro všechny zaměstnance Domova s ohledem na jejich pracovní zařazení.

 • zaměstnanci Domova jednají s klienty tak, aby vytvářeli bezpečnou, vstřícnou a přátelskou atmosféru, neslibují nereálné, v rámci možností plně respektují přání a potřeby klientů vyjádřené jazykem a způsobem blízkým klientovi, který se nesnaží násilně transformovat do odborné terminologie
 • jednání o potřebách, přáních klientů a možnostech poskytovaných služeb se řídí individuálním přístupem v rámci individuálního plánování
 • při jednání s klientem je povinností zaměstnanců Domova chránit a respektovat práva klienta; v případě, že názory rodiny, či blízké osoby klienta jsou v rozporu s vědomým a srozumitelným vyjádřením klienta o jeho prioritách, hájí Domov zájmy klienta
 • spory, střety zájmů, situace porušení práv a stížností klientů jsou řešeny v standardu č. 7
 • při jednání s klienty je prioritou podpora jejich schopnosti při rozhodování a jejich vůle při formulaci svých potřeb a požadavků
 • nezbytnou součástí jednání s klientem je podpora a pomoc při navazování kontaktů s přirozeným sociálním prostředím, prevence sociálního vyloučení a podpora kontaktů s místní komunitou – spolubydlícími.

 

Standardy kvality jsou k dispozici pracovníkům, uživatelům i rodinným příslušníkům (Standard kvality č. 2, Ochrana práv uživatelů služby a Domácí řád, Standard kvality č. 5, Individuální plánování průběhu služby, Standard kvality č. 7 Stížnosti na poskytování služby).

Domov respektuje ochranu osobních údajů. K tomu používá systém GDPR.

Skip to content