Domov pro seniory Ďáblice

Domov pro seniory Ďáblice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29.12.2009. Jsme registrováni jako poskytovatel pobytové sociální služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách registrovanou službu Domov pro seniory, s kapacitou 172 míst a od 1.4.2017 službu Domov se zvláštním režimem, s kapacitou 15 míst.

Naše sociální služba je určena osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a osobám starším 64 let, výjimečně mladším.

Posláním našeho Domova je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří. Naším cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů.

Zřizovací listina         Výroční zprávy

Naše poslání

„Posláním našeho Domova je vytvářet příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří, co nejvíce zachovat soukromí, podpořit soběstačnost a zachovat zvyklosti z klientova běžného života“.

Naším cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů.

Cíle poskytované služby

Kvalitně naplňovat sociální službu dle zákona o Sociálních službách č.108/2006, podporovat sociální začlenění, a prevenci sociálního vyloučení, modernizovat DS, tak aby odpovídala potřebám, postižením a zásadám poskytované péče, rozšíření kvality v oblasti nutriční péče, rozšířit aktivity klientů o terapie (canisterapie, arteterapie), podporovat kontakty s veřejností – s umělci, zajímavými osobnostmi, prodejci apod., zprostředkovat mezigenerační kontakty, stabilizovat počty zaměstnanců a zvyšovat jejich profesionalizaci kvalitním vzděláváním, praxí a superviCíle poskytované službyzemi, zvýšit dobrovolnickou činnost.

Cílová skupina Domova pro seniory

Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku) a nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb. Senioři, věková kategorie mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let.

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a je určena osobám starším 65 let.

Kdy se služba neposkytuje

Služba se neposkytuje v případě, že zájemce nepatří do cílové skupiny, nemá volnou kapacitu pro poskytování registrované sociální služby, neposkytuje typ a rozsah sociální služby, kterou zájemce potřebuje a vyžaduje, pokud zájemce trpí akutním/chronickým infekčním onemocněním, pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, pokud by zájemce, svým chováním závažným způsobem narušoval kolektivní soužití.

Naše zásady

Domov respektuje, dodržuje a rozvíjí základní principy poskytování pobytové sociální služby, tak jak jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb. Tyto principy jsou rozpracovány ve Standardech kvality a souvisejících materiálech a jsou závazné pro všechny zaměstnance Domova s ohledem na jejich pracovní zařazení. Jsou k dispozici pracovníkům, uživatelům i rodinným příslušníkům (Standard kvality č. 2, Ochrana práv uživatelů služby DS a Domácí řád, Standard kvality č. 5, Individuální plánování průběhu služby DS, Standard kvality č. 7 Stížnosti na poskytování služby DS). Domov respketuje ochranu osobních údajů. K tomu používá systém GDPR.

Základní zásada námi poskytované služby:

Základní zásadou poskytované služby je dodržovat individuálního přístupu ke každému klientovi, hájení jejich práv a svobod, a to i v případě, že názory rodiny, či blízké osoby jsou v rozporu s jeho vědomým a srozumitelným vyjádřením. Dbát na důstojnost a jedinečnost každého člověka, akceptovat jejich soukromí a intimitu, respektovat potřeby a projevy vůle, podporovat vztahy s rodinou a příbuznými, pomáhat při navazování kontaktů s přirozeným sociálním prostředím a místní komunitou, dbát, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení, respektovat náboženské vyznání.

Zásady zaměřené na kvalitní personální zajištění služby:

Zajistit transparentnost poskytované služby, podporovat týmovou spolupráci a komunikaci, rozvíjet empatický přístup, vytvářet profesionální vztah pracovník versus klient, aktualizovat a respektovat pravidla v návaznosti na kvalitu poskytované péče, zabezpečit vstřícnou a přátelskou atmosféru, komunikovat s klientem srozumitelným jazykem (vyvarovat se používání odborné terminologie). Domov má zpracovaná pravidla pro nouzové a havarijní situace, včetně krizových plánů.