Pravidla transparentnosti v oblasti dárcovství a sponzorství

Domov pro seniory Ďáblice má zpracovaná pravidla v oblasti dárcovství a sponzorství a informuje o nich prostřednictvím vlastních informačních materiálů (Standardy kvality, Směrnice). Informace pro dárce a sponzory jsou uvedeny na webové stránce. Případné dotazy směřujte prostřednictvím emailu, případně telefonickou konzultací nebo si vyžádejte osobní schůzku.

Cílem pravidel a informovanosti je podporovat transparentnost aktivit Domova a prohlubovat vzájemnou důvěru mezi Domovem a klienty, dárci, sponzory (které mohou být fyzickými nebo právnickými osobami).

Respektování pravidel podporuje naplňování cílů, principů a hodnot deklarovaných v Etickém kodexu pracovníků Domova.


Přijímání darů

Domov pro seniory přijímá dary pouze od fyzických nebo právnických osob, které nevykonávají činnost neslučitelnou se základními ideami zařízení. Přijímání darů od takových osob je pro organizaci nepřípustné. Přijmout jakýkoliv finanční dar od klienta či jeho rodiny nebo půjčku, ať už v hotovosti nebo bezhotovostní formě, je vnímáno jako hrubé porušení pracovní kázně. Poskytnout dar či sponzorování Domova nefinanční formou (věcnou) je možné. V žádném případě neovlivní proces přijetí žadatele do Domova ani kvalitu poskytovaných služeb.

Přijetí daru od fyzické nebo právnické osoby nemá vliv na postoj a chování zaměstnanců vůči žádnému z klientů a jeho rodině. Každý finanční dar je řádně zaevidován. V případě nepeněžních darů je každý věcný dar nad 200,- Kč oceněn na základě dohody dárce s ekonomickým úsekem, který dar přebírá. Bez ocenění není možné dar přijmout. Přijetí darů v hodnotě nad 200,- Kč podléhá předchozímu schválení ředitele a je deklarováno podpisem Darovací smlouvy (viz příloha). Sponzorské dary v hodnotě nad 40 tis. Kč schvaluje zřizovatel Domova. Dary v hodnotě nad 40 tis. Kč se zásadně přijímají na základě bankovního převodu. Každý zaměstnanec je povinen jednání se sponzorem oznámit řediteli Domova. Žádný ze zaměstnanců na dárce nenaléhá ani o dar neprosí. Sponzorské dary jsou fyzicky přijímány až po uzavření Darovací smlouvy.

Finanční dar lze poslat na účet zařízení, kdy je variabilní symbol předem domluven. Jsou-li dary věcné, přejímá je vedoucí příslušného úseku, kterému je sponzorský dar darován a vždy zajistí dárci předání doklad o převzetí daru. V dokladu je uvedeno jméno dárce, adresa a IČ, pokud s tím dárce souhlasí. Dále tam musí být uvedena darovaná částka nebo oceněná darovaná věc, datum a podpisy obou stran, tj. dárce i Domova (ředitele nebo jeho zástupce). Doklad je vyhotoven ve dvou stejnopisech a předán oběma zúčastněným stranám.

Veškeré dary musí být doloženy doklady v účetnictví, tj. Darovacími smlouvami a výpisy z bankovních účtů nebo pokladními doklady. Dary jsou využívány vždy dle přání dárce, zpravidla jsou určeny pro provoz Domova, zejména pro klienty.

Dar může přijmout zaměstnanec Domova, darovací Smlouvu podepisuje vždy za Obdarovaného statutární zástupce, tj. ředitelka DS. Transparentnost vyžaduje, aby obě smluvní strany mohly informovat veřejnost o dárcovství. Forma a způsob informování záleží na okolnostech a přání sponzora, jde především o zveřejňování informací ve výročních zprávách, nebo na webových stránkách DS. V případě, že si sponzor nepřeje být veřejně znám, jsou tyto údaje dostupné pouze pro účetní potřebu a kontrolu.


Střet zájmů

Přijetí daru anebo sponzorství ze strany subjektů, které požadují za dar zvýhodněné poskytování služeb, je zásadně vyloučeno. Ve svém důsledku by toto jednání mohlo ohrožovat naplňování cílů, principů a hodnot, k jejichž dodržování se Domov zavázal přijetím a vytvořením Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.

Skip to content