Ostatní služby domova

Nad rámec základních činností nabízíme klientům fakultativní služby, jejichž výčet a ceny určuje ceník.

Úhrada některých fakultativních služeb se liší podle toho, zda klient je nebo není příjemcem příspěvku na péči.

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi Domovem a klientem.

Zvláštní fakultativní službou je umožnění odběru elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů.

Klient odpovídá za to, že:

bude užívat elektrické spotřebiče, pouze toho druhu a toho výkonu, k jejichž užívání vyslovil Domov souhlas

  půjde o nové spotřebiče hospodárné třídy spotřeby

  v souladu s předpisy o užívání těchto spotřebičů klient sám zajistí provádění příslušných kontrol a revizí podle ČSN  33 1610; v případě zajištění revize Domovem na klientovu žádost hradí klient částku uvedenou v ceníku fakultativních služeb; pravidelným revizím podléhají i prodlužovací kabely

  bude hradit paušální poplatek za spotřebovanou energií

 

Domov povolí a umožní odběr elektrické energie pro vlastní elektrické spotřebiče klientů pouze v případě, že klient dodrží výše uvedené podmínky. Z obvyklých spotřebičů povoluje Domov používat spotřebiče těchto parametrů:

  televizory, nejlépe již se zabudovaným set-top boxem

  chladničky přednostně v energetické třídě A

  rychlovarné konvice, výkon do 2000 W, automatické vypínání a ochrana proti přehřátí

  mikrovlnné trouby jen pro ohřev (bez grilu), objem do 17 l, výkon do 850 W

Domov má právo kontrolovat , zda uživatel dodržuje stanovené podmínky. V případě zjištění nedostatků, nebo při důvodných pochybnostech o dodržování stanovených podmínek, má Domov právo zajistit provedení nápravných opatření na náklady klienta.

Klient si je vědom odpovědnosti za stav vlastních elektrických spotřebičů a své odpovědnosti za případnou škodu, která by vznikla v důsledku provozu těchto spotřebičů nebo v souvislosti s nimi.

SLUŽBY EXTERNISTŮ

Do našeho Domova dochází keramička, výtvarníci, kadeřnické a pedikérské služby. Dále je zde provozován kiosek a do organizace pravidelně dojíždějí 1 x měsíčně prodejci s oblečením, drogerií a cukrovinkami.

Skip to content