Evidence žádostí a přijetí do Domova

Služby Domova se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, cílovou skupinu a rozsah služeb domova pro seniory určuje § 49 zákona. Cílovou skupinu a rozsah služeb domova se zvláštním režimem určuje § 50 zákona.

Před nástupem provádíme sociální šetření v domácnosti žadatele a vyžadujeme posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele.

Před podáním žádosti doporučujeme navštívit naše sociální oddělení, poskytneme vám potřebné informace o našem Domově a způsobu, jakým se žádosti vyřizují.

O přijetí do Domova se žádá prostřednictvím tiskopisů: https://ddablice.cz/wp-content/uploads/2023/09/Zadost-o-pobytovou-sluzbu_9.23.pdf, https://ddablice.cz/wp-content/uploads/2023/09/Vyjadreni-lekare-k-zadosti_9.23.pdf

Po zkompletování vyhodnocujeme přijaté žádosti z hlediska stupně naléhavosti podle kritérií stanovených zřizovatelem.

Přijetí posuzuje komise. Přednost mají žadatelé podle stupně naléhavosti, pokud pro řešení jejich sociální situace nepostačují terénní služby.

Před uzavřením klientské smlouvy se s klientem dohodneme na jejím obsahu, především na rozsahu služeb a úhradě.

Uzavření smlouvy můžeme odmítnout pouze v případech uvedených v zákoně (pokud zájemce nepatří do cílové skupiny, pokud organizace nemá volnou kapacitu pro poskytování registrované sociální služby nebo neposkytuje typ a rozsah sociální služby, kterou zájemce potřebuje a vyžaduje, pokud zájemce trpí akutním/chronickým infekčním onemocněním, pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, nebo pokud by zájemce svým chováním závažným způsobem narušoval kolektivní soužití

Jednání se zájemcem

Postup při přijetí do Domova

Domov pro seniory má zákonnou povinnost evidovat žádosti o umístění do Domova.

Po podání žádosti doporučujeme informovat Domov o všech změnách, které proběhly od podání původní žádosti (např. místo pobytu žadatele, výše či přiznání příspěvku na péči, změna zdravotního stavu apod.)

Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Domova nebo přímo v zařízení u sociálních pracovníků. Podmínkou k přijetí žádosti je vyplnění formuláře, vyjádření praktického lékaře.

Žádost zaevidujeme, jménem ředitele pošleme informaci, že je žádost zaevidovaná a v případě uvolněné kapacity žadatele kontaktujeme, provedeme návštěvu sociálním pracovníkem a vedoucím úseku nebo zdravotní sestrou.

Společně s žadatelem vyplníme úvodní dotazník, týkající se soběstačnosti, rizik a potřeb klienta, aby mohla být služba poskytování s ohledem na individualizaci péče.

Návštěva sociálního pracovníka a vedoucího úseku či zdravotní sestry může probíhat jak v přirozeném sociálním prostředí žadatele, tak i ve zdravotnickém zařízení.

Zápis, spolu se zdravotní a sociální dokumentací se předloží praktickému lékaři, který doporučí komisi k přijetí či nepřijetí žadatele do zařízení.

Hodnocení žádosti provádí komise v Domově, která ji podle daných kritérií bodově ohodnotí. Bodovací kritéria jsou daná zřizovatelem. Podle počtu získaných bodů je vyhodnoceno pořadí přijetí žadatelů. Rozhodnutí o přijetí sdělujeme telefonicky i písemně a následuje dojednání termínu nástupu do Domova.

Přijetí do Domova: při přijetí do zařízení klient předkládá doklad o přiznání důchodu a pobírá-li, tak i doklad o příspěvku na péči.

Domov nemusí zařadit do evidence žadatele, který nesplňuje podmínky okruhu osob, pro které je sociální služba určena podle zák.č.108/2006 Sb., § 79 odst.5, písm. d), číslice 3.

Důvody k vyřazení z evidence žadatelů: pokud žadatel nesplňuje podmínky okruhu osob, pro které je sociální služba určena, pokud žadatel v žádosti uvedl nepravdivé údaje nebo neoznámil změnu, pokud nedodá všechny přílohy k žádosti, pokud odmítne uzavřít smlouvu o poskytování soc. služby nebo potřebuje nepřetržitou lékařskou a zdravotní péči.

Pravidla přijímání žadatelů

Skip to content