Naše poslání

Posláním našeho Domova je vytvářet příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří, co nejvíce zachovat soukromí, podpořit soběstačnost a zachovat zvyklosti z klientova běžného života.

Cíle poskytované služby

 • kvalitně naplňovat sociální službu dle zákona o Sociálních službách č.108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • podporovat sociální začlenění, prevence sociálního vyloučení
 • modernizovat DS, tak aby odpovídala potřebám, postižením a zásadám, aby byl domov bezpečný, příjemný , rekonstrukce pokojů tak aby mohl zůstat ve svém pokoji i po zhoršení zdravotního stavu
 • stabilizovat počty zaměstnanců
 • profesionalizovat zaměstnance, školení v oblasti individuálního plánování
 • rozšířit aktivity klientů o terapie (canisterapie, arteterapie)
 • otevřít se veřejnosti, možnost mezigeneračních kontaktů, například Mezi námi, Duhový tandem
 • rozšířit stáže v oblasti nutriční, sociální
 • dobrovolnická činnost
 • zprostředkovat kontakty s veřejností – s umělci, zajímavými osobnostmi, prodejci apod.
Cílová skupina Domova pro seniory
V souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku) a nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb. Sociální služba je určena osobám ve věku od 58 a věková kategorie nově nastupujících klientů je mladší senioři (65-80) a starší senioři (nad 80 let).
Cílová skupina Domova se zvláštním režimem
V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální služba je určena mladším seniorům (65-80 let) a starším seniorům (nad 80 let).

Kdy se služba neposkytuje

Domov nepřijímá klienty, pokud:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny
 • nemá volnou kapacitu pro poskytování registrované sociální služby
 • neposkytuje typ a rozsah sociální služby, kterou zájemce potřebuje a vyžaduje
 • zájemce trpí akutním/chronickým infekčním onemocněním
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • zájemce, jehož chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nebo sociálně nepřizpůsobivý

Naše zásady

Základní zásadou poskytované služby je dodržování práv a svobod klientů, ke kterým patří:

 • dbát na důstojnost a jedinečnost každého člověka
 • akceptovat soukromí a intimitu klientů
 • respektovat potřeby a projevy vůle klienta
 • podporovat vztahy s rodinou, příbuznými, blízkými
 • respektovat náboženské vyznání

Zásady zaměřené na kvalitní personální zajištění služby:

 • podporovat týmovou spolupráci a komunikaci
 • rozvíjet empatický přístup
 • podporovat rovnocenný vztah pracovník versus klient
 • vytvářet a respektovat pravidla, aby zajistila kvalitu poskytované péče
 • transparentnost poskytované služby

Domov respektuje, dodržuje a rozvíjí základní principy poskytování pobytové sociální služby, tak jak jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto principy jsou rozpracovány ve Standardech kvality a souvisejících materiálech a jsou závazné pro všechny zaměstnance Domova s ohledem na jejich pracovní zařazení.

 • zaměstnanci Domova jednají s klienty tak, aby vytvářeli bezpečnou, vstřícnou a přátelskou atmosféru, neslibují nereálné, v rámci možností plně respektují přání a potřeby klientů vyjádřené jazykem a způsobem blízkým klientovi, který se nesnaží násilně transformovat do odborné terminologie
 • jednání o potřebách, přáních klientů a možnostech poskytovaných služeb se řídí individuálním přístupem v rámci individuálního plánování
 • při jednání s klientem je povinností zaměstnanců Domova chránit a respektovat práva klienta; v případě, že názory rodiny, či blízké osoby klienta jsou v rozporu s vědomým a srozumitelným vyjádřením klienta o jeho prioritách, hájí Domov zájmy klienta
 • spory, střety zájmů, situace porušení práv a stížností klientů jsou řešeny v standardu č. 7
 • při jednání s klienty je prioritou podpora jejich schopnosti při rozhodování a jejich vůle při formulaci svých potřeb a požadavků
 • nezbytnou součástí jednání s klientem je podpora a pomoc při navazování kontaktů s přirozeným sociálním prostředím, prevence sociálního vyloučení a podpora kontaktů s místní komunitou – spolubydlícími.

 

Standardy kvality jsou k dispozici pracovníkům, uživatelům i rodinným příslušníkům (Standard kvality č. 2, Ochrana práv uživatelů služby a Domácí řád, Standard kvality č. 5, Individuální plánování průběhu služby, Standard kvality č. 7 Stížnosti na poskytování služby).

Domov respektuje ochranu osobních údajů. K tomu používá systém GDPR.

Skip to content