Naše poslání

„Posláním našeho Domova je vytvářet příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří, co nejvíce zachovat soukromí, podpořit soběstačnost a zachovat zvyklosti z klientova běžného života“.

Naším cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů.

Cíle poskytované služby

Kvalitně naplňovat sociální službu dle zákona o Sociálních službách č.108/2006, podporovat sociální začlenění, a prevenci sociálního vyloučení, modernizovat DS, tak aby odpovídala potřebám, postižením a zásadám poskytované péče, rozšíření kvality v oblasti nutriční péče, rozšířit aktivity klientů o terapie (canisterapie, arteterapie), podporovat kontakty s veřejností – s umělci, zajímavými osobnostmi, prodejci apod., zprostředkovat mezigenerační kontakty, stabilizovat počty zaměstnanců a zvyšovat jejich profesionalizaci kvalitním vzděláváním, praxí a supervizemi, zvýšit dobrovolnickou činnost.

Cílová skupina Domova pro seniory
Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku) a nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí, a to ani za podpory rodiny a návazných terénních sociálních služeb. Senioři, věková kategorie mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let.
Cílová skupina Domova se zvláštním režimem
V souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytuje Domov se zvláštním režimem Ďáblice pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a je určena osobám starším 65 let.

Kdy se služba neposkytuje

Služba se neposkytuje v případě, že zájemce nepatří do cílové skupiny, nemá volnou kapacitu pro poskytování registrované sociální služby, neposkytuje typ a rozsah sociální služby, kterou zájemce potřebuje a vyžaduje, pokud zájemce trpí akutním/chronickým infekčním onemocněním, pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, pokud by zájemce, svým chováním závažným způsobem narušoval kolektivní soužití.

Naše zásady

Domov respektuje, dodržuje a rozvíjí základní principy poskytování pobytové sociální služby, tak jak jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb. Tyto principy jsou rozpracovány ve Standardech kvality a souvisejících materiálech a jsou závazné pro všechny zaměstnance Domova s ohledem na jejich pracovní zařazení. Jsou k dispozici pracovníkům, uživatelům i rodinným příslušníkům (Standard kvality č. 2, Ochrana práv uživatelů služby DS a Domácí řád, Standard kvality č. 5, Individuální plánování průběhu služby DS, Standard kvality č. 7 Stížnosti na poskytování služby DS). Domov respketuje ochranu osobních údajů. K tomu používá systém GDPR.

Základní zásada námi poskytované služby:

Základní zásadou poskytované služby je dodržovat individuálního přístupu ke každému klientovi, hájení jejich práv a svobod, a to i v případě, že názory rodiny, či blízké osoby jsou v rozporu s jeho vědomým a srozumitelným vyjádřením. Dbát na důstojnost a jedinečnost každého člověka, akceptovat jejich soukromí a intimitu, respektovat potřeby a projevy vůle, podporovat vztahy s rodinou a příbuznými, pomáhat při navazování kontaktů s přirozeným sociálním prostředím a místní komunitou, dbát, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení, respektovat náboženské vyznání.

Zásady zaměřené na kvalitní personální zajištění služby:

Zajistit transparentnost poskytované služby, podporovat týmovou spolupráci a komunikaci, rozvíjet empatický přístup, vytvářet profesionální vztah pracovník versus klient, aktualizovat a respektovat pravidla v návaznosti na kvalitu poskytované péče, zabezpečit vstřícnou a přátelskou atmosféru, komunikovat s klientem srozumitelným jazykem (vyvarovat se používání odborné terminologie). Domov má zpracovaná pravidla pro nouzové a havarijní situace, včetně krizových plánů.