domov pro seniory

Sunday, 21 January 1900
TOPlist

Sociální služby poskytované Domovem zahrnují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, především:

- základní sociální poradenství, poskytované jak zájemcům či žadatelům o službu, tak i klientům Domova

- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, které spočívá v podpoře a pomoci při využívání běžně

  dostupných služeb a informačních zdrojů a pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoci při

  aktivitách podporujících sociální začleňování

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Součástí sociálních služeb v Domově jsou aktivizační služby

 

S programem aktivit a terapií jsou klienti pravidelně seznamováni. Mohou si vybírat z pravidelných skupinových aktivit nebo si domlouvat individuální program. Snažíme se tak podporovat jejich zájmy, udržovat jejich tělesné i duševní schopnosti a vytvářet prostor pro každodenní drobné radosti. Jsou to:
 

 Pravidelné skupinové aktivity (harmonogram konání zde):                                  
 Individuální aktivity podle individuálních plánů jednotlivých klientů, mezi něž patří:


 • Škola internetu
 • Čtení na pokoji
 • Procházky a kratší výlety
 • Rozhovory s klientem
 • Hraní společenských her
 • Poslech hudby na pokoji
 • Audioknihovna
 • Canisterapie
 • Přinášení svátostí eucharistie
 • Reminiscenční terapie individuální
 • Využití technologie tabletu pro imobilní klienty a klienty s demencí. Prostřednictvím této aktivity si klienti cvičí jemnou motoriku, využívají se dobové a současné fotografie, mapy, muzikoterapie a cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti.

 

Při poskytování sociálních služeb klademe důraz na individuální přístup a právo klientů využívat či nevyužívat nabídku služeb. Individuální přístup se realizuje prostřednictvím individuálních plánů, které sestavuje společně s klientem tzv. klíčový pracovník, tj. osoba z řad zaměstnanců, na kterou se klient může obracet se svými problémy, žádostmi, náměty i připomínkami týkajícími se jeho života v Domově. S těmito podněty se dále pracuje na pravidelných setkáních terapeutického týmu.

Pracovnice sociálního oddělení Domova zajišťují, mimo jiné:

·   řešení sociálních a sociálně právních problémů klientů, včetně komunikace s rodinou, blízkými anebo úřady

·   kompletní zpracovávání agendy žádostí o pobyt, vč. průběžného vedení všech údajů a informací o žádosti

·    přijímání klientů podle daných pravidel a zajišťování jejich adaptace

·    uzavírání klientských smluv a dohled nad plněním smluvních podmínek

·    spolupráci s příslušnými místními úřady

·    vedení sociální agendy a vyúčtovávání úhrad

·    vedení agendy příspěvků na péči a zajišťování jejich aktualizace podle zdravotního stavu klientů

v oblasti aktivizace:

 

·  aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

·   vytváření speciálně zaměřených programů pro klienty osamělé, imobilní a klienty s demencí a depresí

·  zajišťování

kulturních akcí

·  vzdělávání seniorů

·  vytváření platforem pro komunikaci s klienty

·  podpora integrace seniorů do společnosti

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí a středa

8.00 - 12.00 hod

14.00 - 17.00 hod

 

první sobota v měsíci

8.00 - 12.00 hod

pouze po předchozí domluvě

 

tel. na vedoucí sociálního odd.:

286 587 351-2 l. 224