TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách přinesl s účinností od 1.1.2007 zásadní změny při zajišťování pobytových sociálních služeb. Cílem zákona je vytvořit pomocí „příspěvku na péči“ podmínky k tomu, aby lidé za pomoci a podpory tzv. terénních sociálních služeb nepotřebovali dlouhodobý pobyt v instituci (například v domově pro seniory) a mohli zůstat co možná nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Při poskytování sociálních služeb se nyní uplatňuje smluvní princip.

O umístění již žadatelé jednají přímo s konkrétním zařízením sociálních služeb,

v našem případě s Domovem pro seniory Ďáblice (dále Domov).

Zde také přijímáme žádosti o pobyt.

Žádost lze zaslat poštou anebo podat osobně.

 

Před podáním žádosti doporučujeme navštívit naše sociální oddělení,

které poskytne potřebné informace o našem Domově a způsobu, jakým se žádosti vyřizují.

 

Pobytové služby v domovech pro seniory jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Ke splnění této zákonné podmínky schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 722 dne 22. 5. 2007 pravidla pro přijímání do domovů pro seniory. Rozhodujícím kritériem pro přijetí do domovů pro seniory je přiznání příspěvku na péči, vyjadřujícího stupeň závislosti na pravidelné pomoci jiné osoby, dále pak osobní a rodinné poměry žadatele, jeho věk a zdravotní stav. 

Nepřihlíží se již k datu podání žádosti a je proto zbytečné podávat žádosti v předstihu.

Všechny žádosti posuzuje a vyhodnocuje naše pracovní skupina podle kritérií naléhavosti (bodový systém) vydaných zřizovatelem, která jsou k nahlédnutí na stránce dokumenty. Na základě těchto kritérií jsou žádosti seřazeny a žadatelé s nejvyšším bodovým ohodnocením informováni o možnosti nástupu do Domova.

 

Nemáme registrovány odlehčovací služby, nemůžeme pomoci v řešení akutních, sociálních nebo ošetřovatelských situací formou krátkodobého (odlehčovacího, respitního) pobytu a proto doporučujeme v těchto situacích zvážit další možná řešení, která přináší zákon o sociálních službách. Jde především o pomoc rodiny a tzv. terénních sociálních služeb, provozovaných Pečovatelskou službou anebo různými nestátními organizacemi, viz např. www.neziskovky.cz. Potřebné informace získáte na úřadě městské části v místě bydliště, na www.praha-mesto.cz anebo v Informačním středisku KONTAKT Centra sociálních služeb Praha, Ječná 3, Praha 2, 120 00, nebo v registru sociálních služeb MPSV. Pomoc rodiny nebo organizacemi terénních služeb usnadní příspěvek na péči, o který můžete požádat na úřadě městské části v místě bydliště (formulář lze stáhnout na stránce dokumenty). V případě přijetí do Domova otevře příspěvek na péči cestu ke službám, které jsou jinak hrazenými fakultativními službami.

 

Vzhledem ke kapacitě našeho Domova a počtu evidovaných žádostí nelze spoléhat na to, že žadatel bude přijat neprodleně po podání žádosti, doporučujeme proto podat si současně žádost i do jiného domova pro seniory (nikoliv nutně do pražského zařízení, ale i mimopražského, kde je šance na přijetí zpravidla vyšší).

 

V případě zájmu o naše služby je třeba, abychom byli v kontaktu, znali Vaše záměry a Vy naše měnící se podmínky. Pomůžete nám sdělením aktuálních kontaktů přímo na Vás anebo Vaše blízké a příbuzné.

Pokud se rozhodnete řešit situaci jinak než nástupem do našeho domova pro seniory, uvítáme, budete-li nás o tomto rozhodnutí informovat.