TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Nově nás také můžete sledovat na Facebooku
Domov pro seniory Ďáblice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29.12.2009. Jsme registrováni jako poskytovatel pobytové sociální služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kapacita zařízení je 172 míst. Naše sociální služba je určena osobám:

 

● se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje

    pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 ● osobám starším 64 let, výjimečně mladším

 

Posláním našeho Domova je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří.

 

Naším cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů, mimo jiné i postupnou rekonstrukcí pokojů.

 

Chceme být klientům partnery a proto: klademe důraz na důstojnost, protože ta vede k posilování sebeúcty, podporujeme nezávislost klienta, protože ta vede k jeho sebeurčení, vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta, protože i ty dělají domov domovem, nasloucháme přáním klienta, abychom věděli, co je pro něj důležité a čím můžeme pomoci, vážíme si dobrých vztahů, protože jsou v životě často tím nejcennějším.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

AKTUALIZACE K 11.6.2021 

S platností od 14.6. dochází ke zrušení povinnosti objednávání na návštěvy ke klientům Domova .

Prodlužuje se doba návštěv, návštěvy mohou probíhat denně 9.00 - 19.00 hod.

Při příchodu do DS je nutné návštěvu nahlásit na recepci, recepční zaznamená jméno a příjmení, kontakt a jméno klienta, kterého si přejete navštívit.

NÁVŠTĚVA JE UMOŽNĚNA POKUD OSOBA NAVŠTĚVUJÍCÍ KLIENTA PROKÁŽE, ŽE SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

  • osoba, která doloží, že prodělala onemocnění COVID – 19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví1 k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Po celou dobu návštěvy je návštěvník povinen používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, dodržovat platná proti epidemiologická opatření.

S ohledem na všechny klienty Domova PROSÍME příbuzné a známé, kteří zvažují návštěvu klientů, aby v případě, že by měli teplotu nad 37,0 °C nebo respirační onemocnění (rýmu, kašel, dušnost, malátnost) či jiný projev chřipky, aby návštěvu odložili! Chráníte tím především své blízké. DĚKUJEME!!!

NEJSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY U KLIENTŮ V KARANTÉNĚ A IZOLACI

Bc. Jana Šimečíková

pověřena řízením organizace

 

1 https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Rozhodnutím Hlavního města Prahy vznikla příspěvková organizace Domov pro seniory Bohnice, do které od 1. 1. 2016 přešlo bývalé střediska Slunečnice. Středisko Slunečnice tedy již není organizačně součástí Domova pro seniory Ďáblice. V souladu s tím byly upraveny i tyto stránky.

 

Domov pro seniory Bohnice má nové samostatné stránky: www.dsbohnice.cz

Zpráva

z operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost