TOPlist
Sunday, 21 January 1900

domov pro seniory

Nově nás také můžete sledovat na Facebooku
Domov pro seniory Ďáblice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29.12.2009. Jsme registrováni jako poskytovatel pobytové sociální služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kapacita zařízení je 172 míst. Naše sociální služba je určena osobám:

 

● se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje

    pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 ● osobám starším 64 let, výjimečně mladším

 

Posláním našeho Domova je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří.

 

Naším cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů, mimo jiné i postupnou rekonstrukcí pokojů.

 

Chceme být klientům partnery a proto: klademe důraz na důstojnost, protože ta vede k posilování sebeúcty, podporujeme nezávislost klienta, protože ta vede k jeho sebeurčení, vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta, protože i ty dělají domov domovem, nasloucháme přáním klienta, abychom věděli, co je pro něj důležité a čím můžeme pomoci, vážíme si dobrých vztahů, protože jsou v životě často tím nejcennějším.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY


AKTUALIZACE K 30.3.2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.3. 2021 a Usnesení Vlády ČR č. 314 ze dne 26.3.2021 platí tato opatření pro návštěvy:

I nadále platí nutnost objednání návštěvy přes sociální pracovníky Domova. Bez předchozí rezervace dne a hodiny, nebude návštěvník vpuštěn do budovy.

 • návštěvy denně 8.30 - 17.00 hod. NUTNO OBJEDNAT

 • dohodnutí termínu návštěvy pondělí–pátek 8.00 - 12.00 hod. telefonicky u sociálních pracovníků

 • kontakt na sociální pracovníky

úsek A a DMUDr. Kateřina Rousová778 718 934

úsek CA Mgr.Jitka Čapková721 090 044

úsek B a CB Bc.Renata Hencová778 460 059

 • bez objednání termínu nebude návštěvník vpuštěn do objektu

návštěva u jednoho klienta je dočasně omezena v četnosti na 1x týdně

Vstup do budovy je možný pokud :

 • osoba předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, který absolvovala v den návštěvy

 • osoba předloží PCR test, který nesmí být starší 48h

 • osoba, která v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19, doloží potvrzení od lékaře o prodělání nemoci

 • osoba, která má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (kartička s termíny očkování není dostačující), a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY:

 • po celou dobu návštěvy je návštěvník povinen používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

 • nutná desinfekce rukou

Mobilní klienti v místnosti určené pro návštěvy:

 • max. dvě osoby na klienta

 • max. 30 minut

Imobilní klienti na pokojích

 • vždy max. jedna osoba na pokoji

 • max. 30 minut

 • návštěvník musí mít po celou dobu pobytu v Domově ochranné pomůcky: respirátor FFP2 nebo KN95 (bez výdechového ventilu), plášť, jednorázovou čepici a návleky na obuv. Plášť, návleky a čepici obdržíte na vrátnici.


 

 • zákaz volného pohybu osob po budově

 • doprovod návštěvy do pokoje pověřeným pracovníkem

 • návštěvy dětí nedoporučujeme

S ohledem na všechny klienty Domova PROSÍME příbuzné a známé, kteří zvažují návštěvu klientů, aby v případě, že by měli teplotu nad 37,0 °C nebo respirační onemocnění (rýmu, kašel, dušnost, malátnost) či jiný projev chřipky, aby návštěvu odložili! Chráníte tím především své blízké. DĚKUJEME!!!

NEJSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY U KLIENTŮ V KARANTÉNĚ A IZOLACI 


 

Bc. Jana Šimečíková

pověřená řízením organizace


 


 

Rozhodnutím Hlavního města Prahy vznikla příspěvková organizace Domov pro seniory Bohnice, do které od 1. 1. 2016 přešlo bývalé střediska Slunečnice. Středisko Slunečnice tedy již není organizačně součástí Domova pro seniory Ďáblice. V souladu s tím byly upraveny i tyto stránky.

 

Domov pro seniory Bohnice má nové samostatné stránky: www.dsbohnice.cz

Zpráva

z operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost